Felhasználási feltételek

A felhasználási feltételek vonatkozásában felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) mindenki, aki a penz.hu főoldalra vagy valamennyi, a penz.hu domain név alá tartozó aloldalra (a továbbiakban együtt: Weboldal) belép vagy azt más módon használja.

A Weboldal teljes tartalma, a felépítése, a megjelenítése, grafikái, különösen az adatbázisok, a szövegek, az ábrák, a grafikák, a logók, a márkajelzések, a rajzok, az álló- és mozgóképek, valamint a védjegyek jogi védelem alatt állnak. E védett szellemi alkotások (a továbbiakban együtt: Szellemi Alkotások) kizárólagos jogosultja, illetve engedélyes felhasználója a QUANTIS.

Ön Felhasználóként nem jogosult arra, hogy a Szellemi Alkotásokat vagy azok részét bármilyen módon vagy mértékben haszonszerzés céljából felhasználja, például többszörözze, lemásolja, módosítsa, azokból származékos művet hozzon létre, összegyűjtse, újraalkossa, terjessze, bemutassa, levetítse, közzétegye, nyilvánosan megjelenítse, átmásolja, közvetítse, kiadja, értékesítse, azon a nevét feltüntesse.

A Felhasználó a Szellemi Alkotások oltalmára vonatkozó szabályokat maradéktalanul köteles betartani, nem hasznosíthatja a Weboldal adatait, tartalmát, a Weboldalt és az ezekből létrehozott származékos művek egyetlen részletét vagy elemét sem.

A felhasználási feltételekben foglalt tilalmak és korlátozások megsértése polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel járhat.

A QUANTIS és a Weboldal egyik tartalomszolgáltatója sem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, sérelemdíjért, amelyek a Weboldal használatával, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, hiányosságából, hibájából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából erednek, illetve amelyek az információtovábbítási késedeleméből, számítógépes vírusból, adatátviteli vonal- vagy rendszerhibából, az adatátviteli út hibájából vagy más hasonló okból származik.

A Weboldal látogatói azt a saját felelősségükre használják és tudomással bírnak arról, hogy az internet nem biztonságos információközlési felület. A QUANTIS ellenőrzi és aktualizálja a Weboldalain található információt, előfordulhat azonban, hogy az információ hiányos, pontatlan vagy nem naprakész, amiért a QUANTIS nem felelős. A Weboldal és annak tartalma bármikor törölhető vagy módosítható. A QUANTIS nem szavatol, valamint a legteljesebb körben és mélységben kizárja a felelősségét a Weboldal látogatásával, használatával, az azon megjelenő információ, adatok, számok, grafikonok stb. használatából, működéséből, az előbbiek hibájából vagy hiányosságából, módosításából, üzemzavarából vagy üzemképtelenségéből eredő vagy azzal akár csak közvetetten is kapcsolatban álló károkért, elmaradt haszonért, veszteségért, meghiúsult üzleti, gazdasági, pénzügyi várakozásokért, költségekért, stb.

A QUANTIS személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) (Általános Adatvédelmi Rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), rendelkezéseinek megfelelően kezel. A QUANTIS hatályos adatvédelmi tájékoztatóját elérheti itt.

A felhasználási feltételekre a magyar jog irányadó, az esetleges jogvitákban magyar bíróság járhat el.

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, kérjük, hogy az ugyfelszolgalat@quantis-group.com email címen vegye fel velünk a kapcsolatot.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Weboldal felkeresésével Ön a fenti Általános Tájékoztatást és Felhasználási feltételeket visszavonhatatlanul elfogadja. Amennyiben a fent hivatkozottak bármely részével nem ért egyet, úgy az alábbi elfogadó nyilatkozatot NE jelölje be, ez esetben a weboldal használatára Ön nem jogosult. Amennyiben Ön nem a Weboldal fent rögzített céljának megfelelő szándékkal keresi fel a Weboldalt vagy egyet nem értése ellenére elfogadja a fentieket és meglátogatja a Weboldalt, az Ön számára hiányos, alkalmatlan vagy olyan információhoz férhet hozzá, amelyek megismerésére, illetve felhasználására Ön nem lenne jogosult. A QUANTIS az ebből eredő semmilyen következményért nem felel.